XU GROUP
Advanced Vehicle Research Center (AVRC)

Binghe Liu

Xiang Gao

Yaobo Wu

Danping Xiong

Lubing Wang

Bowen Zheng

Jiani Li

Jinjie Zhang

Jianxing Hu

Chong Zhang

Yuwei Liu

Wen Zhang

Yijing Wu

Yikai Jia

Haoyu Chen

图文展示

Currently, we have 3 faculty members and 15 graduate students.